Ultimus 9E

Ultimus 9E je vybavený revolučnou platformou VINNO „MUSE“, unikátnym Tri-modal Imaging Acquisition (TIA). Jeho flexibilita a výkonné spracovanie umožňujú systému inteligentne použiť najvhodnejší režim snímania z 3 modalít: snímanie riadkov, snímanie zón a snímanie viacerých rovín, aby bolo možné rekonštruovať najlepšiu prezentáciu snímania.

Vykonávané viacerými rovinnými vlnami pri snímkovej frekvencii až 20 000 za sekundu, je v priemere 300-krát rýchlejšie ako konvenčné. Táto rýchlosť umožňuje úplne nový rozsah aplikácií a inovácií v ultrazvukovom zobrazovaní.
Enhanced Parallel
Processing Chain (ePPC)


Technológia MUSE, postavená na vylepšenom reťazci paralelného spracovania, využíva výpočtový výkon 2 grafických procesorov v kombinácii s FPGA a CPU ako softvérovo založená heterogénna systémová architektúra (HSA), ktorá umožňuje úplnú paralelizáciu vytvárania obrazu. Každá isonifikácia teda môže viesť k úplnému obrazu.

Špičkové spracovanie obrazu

Real-time Adaptive De-noising (RAD)

Inovatívna akvizičná technika kombinuje viacnásobné prenosové signály rovinných vĺn, aby vynikal konvenčný prenosový výkon. To zlepšuje pomer signálu k šumu približne o 8
Planar Compound Imaging (PCI)

Prijímané signály zo skenovacích polí sú časovo posunuté a zložené na úrovni pixelov celého skenovacieho poľa. Táto retrospektívna technika lokalizácie zaostrenia vysielacieho poľa má za následok o 20 % viac akustických údajov získaných na vytvorenie obrazov s vynikajúcou definíciou bočných hraníc
Dynamic Signal Enhancement (DSE)

Slabé signály zo vzdialeného poľa sú viacnásobne zvýraznené, keď sa signály skombinujú, čo poskytuje zvýšené bočné rozlíšenie a kontrast vo väčších hĺbkach poľa.

Pokročilý výkon pre diagnostickú dôveru

Light Lab

Nová technológia 3D vykresľovania, ktorá umožňuje užívateľovi prispôsobiť si polohu a smer virtuálnych svetelných zdrojov, čo jasnejšie zobrazuje detaily vnútornej štruktúry a zlepšuje trojrozmerné vnímanie.
Multi Doppler

Technológia, ktorá zobrazuje dve dopplerovské krivky zo samostatných vzorkovacích brán počas rovnakého srdcového cyklu, kombinácia TDI a PW umožňuje súčasné vyhodnotenie pohybu steny a hemodynamiky, čo umožňuje rýchlejšie a presnejšie meranie diastolickej dysfunkcie ĽK a stenózy karotídy atď.
Tissue Boost

Jedinečná adaptívna technika spracovania signálu Tissue Boost aicky analyzuje signál ozveny v špecifickej oblasti záujmu, aby zosilnil slabé signály ozveny a zároveň potláčal okolitý rušivý šum, čím poskytuje väčšiu jednotnosť zobrazenia a lepšiu vizualizáciu tkanív.
AMAS (Automatic Measurement of Arterial Stiffness)
Využitím Dopplerovho spektra prietoku krvi aicky vypočítajte a vyhodnotíte stupeň tuhosti tepien, poskytnete skríningové a monitorovacie riešenie pre rastúcu populáciu karotickej aterosklerózy, efektívne monitorujete skorú aterosklerózu, predchádzate náhlym ochoreniam, ako je mŕtvica.

Špičkové inteligentné riešenia pre ženy a deti
Zdravotníctvo a rádiológia

VAim Follicle
VAim OB
VAim pelvic
VAim Hip
VAid Liver

VAid Liver, podporovaný technikami hlbokého učenia, detekuje bežné fokálne a difúzne ochorenia pečene v reálnom čase, aicky poskytuje popis a veľkosť lézie.
VAid Thyroid

VAid Thyroid poskytuje invazívny a bezpečný prístup na detekciu a hodnotenie uzlín štítnej žľazy, aby sa predišlo zbytočným zásahom.

Viacero možností pripojenia

Cenová ponuka na vyžiadanie.

Stačí nás kontaktovať!

info@itechmedical.sk

Scroll to Top